Jamara Rekenen

JAMARA is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.
De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).
Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara.
Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:
• Hoeveelheids- en getalbegrip
• Getalstructuur
• Automatiseringsvaardigheden
Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:
• eenduidige strategie
• zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
• via motorische en tactiele activiteit beide hersenhelften activeren
• zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
• zo min mogelijke talige rekenactiviteit
• de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
• inzicht in getalstructuur aanbrengen
• op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten:
• Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
• Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

Na de testjes volgen:
• Bespreken uitkomsten
• Bespreken doelen
• Opstellen handelingsplan

JAMARA leert ook als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.
Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.
Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.
Daarnaast moet er met het JAMARAcomputerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.