Algemene voorwaarden Oog4kids Almere

Algemeen:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Oog4kids: Praktijk Oog4kids Almere, opgericht door Jiska Bijvoet, te Almere en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder handelsnaam Jiska Bijvoet-van IJzendoorn en KvK nr. 63937425.
In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen ouders/verzorger(s) van de cliënt en Oog4kids, betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Tarieven:
De tarieven van een traject staan op de website, onder Oog4kids Almere. Indien er van het traject afgeweken gaat worden, door beter aan te sluiten op de hulpvraag, wordt het aangepaste tarief in een adviesgesprek (intake) besproken. Oog4kids is gerechtigd haar tarieven eenmaal per kalenderjaar te verhogen.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand voor het einde van het betreffende kalenderjaar schriftelijk of per email aan de cliënt meegedeeld en zal gelden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Kort overleg na de begeleiding, telefonisch of per email is bij de begeleiding inbegrepen. Als er toch meer tijd nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek. Hiervoor wordt het gangbare uurtarief gerekend, Verslaglegging is inbegrepen bij de onderzoeken. Voor de start van adviesgesprek (het intake gesprek) wordt een intake formulier gestuurd. Deze behoort uiterlijk twee dagen voor aanvang, ingevuld, geretourneerd te worden.

Betalingsvoorwaarden:
Betaling vindt plaats per bank. Facturering van een traject vindt plaats in één keer of in overleg in termijnen. Facturen worden verzonden per email en dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om ander zwaarwegende redenen kan oog4kids Almere deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

Buiten een straal van 5 kilometer vanaf oog4kids Almere worden reiskosten en reistijd apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief. De reiskosten bedragen € 0,19 per kilometer. Deze worden apart vermeld op de factuur voor het begeleidingstraject. 

Aansprakelijkheid:
Voor lichamelijke en psychische klachten raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Met deze overeenkomst gaat Oog4kids een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat Oog4kids geen resultaat kan garanderen.

Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel, voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Oog4kids, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oog4kids.
Oog4kids Uithoorn is niet aansprakelijk voor Oog4kids Almere en vice versa.

Vertrouwelijkheid:
Bij Oog4kids moeten, indien van toepassing beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) akkoord gaan met de begeleiding. Hierbij draagt de ondertekende gezaghebbende ouders(s)/verzorger(s) er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier toestemming voor geeft.

Oog4kids is verplicht tot geheimhouding van het geen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en begeleiding van de cliënt.

Oog4kids Almere richt een dossier in met betrekking tot de begeleiding. Zij houdt in het dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de begeleiding en voortgang, voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.

De ouder(s)/verzorger(s)van de cliënt geven (na onderling overleg) toestemming aan Oog4kids om informatie uit te wisselen met derden in het belang van de cliënt.
Persoonsgegevens worden gedurende 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst zorgvuldig bewaard en zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Oog4kids.

Verhindering:
Ingeval van verhindering zullen de ouders/verzorger(s) van de cliënt hiervan 24 uur van te voren kennis geven aan Oog4kids. Indien er niet tijdig wordt afgezegd, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.
Oog4kids behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van zichzelf, familie of dierbare, waardoor oog4kids de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

Opzegging:
De overeenkomst eindigt nadat aan de voorwaarden van de overeenkomst is voldaan, de laatste afspraak voor individuele begeleiding of onderzoek heeft plaatsgevondenen en de kosten volledig zijn voldaan. Indien de begeleiding van de leerling voortijdig beëindigd zal worden, zullen de betrokkenen dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.